அரசியல் தலைவர்களை கொன்றமை மன்னிக்கவே முடியாத குற்றமாகும் : சி.வி.விக்கினேஸ்வரன்

அரசியல் தலைவர்களை கொன்றமை மன்னிக்கவே முடியாத குற்றமாகும் : சி.வி.விக்கினேஸ்வரன்