02 07 2015

குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு தாய்ப்பாலே சிறந்தது 

புதி­தாகப் பிறக்கும் குழந்­தை­யொன்றின் வளர்ச்­சிப்­ப­டி­களில் தாய்ப்பால் ஊட்­டு­வது இன்­றி­ய­மை­யாத முக்­கி­யத்­து­வத்தைப் பெறு­கின்­றது . அதே­வேளை, தாய்ப்பால் ஊட்டும் பெண்­க­ளுக்கு மார்ப்புப் புற்­றுநோய் ஏற்­படும் அபாயம் 42 வீதத்தால் குறை­வாகும் என புதிய அறி­வியல் ஆராய்ச்­சி­களின் ஊடாகத் தெரி­ய­வந்­துள்­ளது.

அதற்­க­மைய தாய்ப்பால் ஊட்­டு­வதன் முக்­கி­யத்­துவம் பற்­றியும் அதனை மென்­மேலும் ஊக்­கு­விக்­கவும் பல்­வேறு நிகழ்ச்­சித்­திட்­டங்கள் சுகா­தார அமைச்­சி­னாலும் சுகா­தார கல்­விப்­ப­ணி­ய­கத்­தாலும் தொடர்ச்­சி­யாக முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றன. அவ்­வாறு பார்க்­கின்ற போது அண்­மையில் "தாய்ப்பால் ஊட்­டுவோம் வாழ்வை வெல்வோம்" என்ற தொனிப்­பொ­ருளில் ஊட­க­வி­ய­லாளர் கருத்­த­ரங்­கொன்று சுகா­தா­ரக் ­கல்­விப் ­ப­ணி­ய­கத்தில் நடை­பெற்­றது. அந்­நி­கழ்வில் விசேட மருத்­துவ நிபு­ணர்கள் கலந்­து­கொண்டு உரை­யாற்­றினர். அதன்­போது அங்கு பகிர்ந்­த­ளிக்­கப்­பட்டக் கருத்­துக்கள் பதி­வு­செய்­யப்­ப­டு­கின்­றன.

இந்­நி­கழ்வில் முத­லா­வ­தாக "தாய்ப்பால் ஊட்­டு­வதன் முக்­கி­யத்­துவம்" பற்றி கலந்­து­ரை­யா­டிய வைத்­திய நிபுணர் ஹீரண்யா ஜய­விக்­ரம பேசு­கையில், ஒரு குழந்தை பிறந்­தது முதல் தொடர்ச்­சி­யாக ஆறு­மா­த­காலம் தாய்ப்பால் ஊட்டும் நாடு­களின் பட்­டி­யலில் இலங்கை முத­லி­டத்­தைப்­பி­டித்­துள்­ளது. அந்­த­வ­கையில் தாய்ப்­பா­லா­னது ஊட்­டச்­சத்து, போசனை என்­ப­வற்­றையும் தாண்டி ஒரு குழந்­தையின் ஆரோக்­கி­யத்தின் அரு­ம­ருந்­தாகக் காணப்­ப­டு­கின்­றது. அதே­வேளை உலக சுகா­தார ஸ்தாப­னத்தின் மதிப்­பீட்­ட­றிக்­கை­களின் பிர­காரம் இலங்­கையில் சிசு மர­ண­வீ­த­மா­னது 8.7 வீத­மாகக் காணப்­ப­டு­கின்­றது. இவ்­வா­றான நிலையில் சிசுவின் வளர்ச்­சிக்கு கார­ண­மாக தாய்ப்­பாலில் அடங்­கி­யுள்ள "அக்­சிட்­டோசின்" எனப்­படும் மூலக்­கூ­றா­னது குழந்­தையின் எதிர்­கால நல்­வாழ்­வுக்கு கால்­கோ­லாக அமை­கின்­றது. இன்று உல­க­ளா­விய ரீதியில் தாய்ப்­பா­லுக்குப் பதி­லாக புட்­டிப்பால் பருக்கும் வழக்கம் அதி­க­ரித்­துக்­ கா­ணப்­ப­டு­கின்­றது.

இதன் கார­ண­மாக குழந்­தை­க­ளுக்கு தாய்ப்பால் ஊட்­ட­லென்­பது அரு­கி­வ­ரு­வ­தைக் ­கா­ணக்கூ­டி­ய­தா­க­வுள்­ளது. இதற்கு குறிப்­பாக ஒரு சிலரின் மூட­நம்­பிக்­கை­களும் கார­ண­மா­க­வுள்­ளன. தாய்ப்பால் ஊட்­டினால் தங்­க­ளது மேனியின் வனப்புக் குறைந்து விடு­மென கரு­து­வோரும் சமூ­கத்தில் இருப்­பதும் தாய்ப்பால் ஊட்­டு­வதில் சிக்­கல்­களைத் தோற்­று­விக்கக் கார­ண­மா­க­வுள்­ளது. குழந்­தைக்கு கிர­ம­மாகத் தாய்ப்பால் ஊட்­டு­வ­தினால் அவர்­களை நோய்த்­தொற்­றுக்­க­ளி­லி­ருந்து பாது­காத்­துக்­கொள்­ளக்­கூ­டி­ய­தா­க­வுள்­ளது. அதே­போல, குழந்­தையின் வளர்ச்­சியில் குறிப்­பாக அறிவு வளர்ச்­சியில் முன்­னேற்றம் ஏற்­ப­டு­மென்­பதை அறி­வியல் ஆராய்ச்­சிகள் உறு­தி­ப­டுத்­தி­யுள்­ளன. புதி­தாக பிறக்கும் ஒரு குழந்­தைக்கு தாய்ப்பால் ஊட்­டு­வதை வலி­யு­றுத்தி தேசி­யக்­கொள்­கைகள் அமு­லாக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. குழந்தை பிறந்து முத­லா­வது மணித்­தி­யா­லத்­துக்குள் தாய்ப்பால் ஊட்டல் கட்­டா­ய­மாக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. மேல­திக ஆகா­ரங்­களை கொடுக்­கத் ­தொ­டங்கி இரண்டு வரு­டங்கள் வரையில் கட்­டா­ய­மாக குழந்­தைக்குத் தாய்ப்பால் ஊட்­டு­வதும் வலி­யு­றுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது .

புட்­டிப்பால் பருக்­கு­வது ( feeding bottle) போன்ற வழி­மு­றைகள் முற்­றா­கத்­ த­டை­செய்­யப்­பட்­டுள்­ளன. கடந்த 2000 ஆம் ஆண்­ட­ளவில் ஐக்­கிய நாடு­களின் பொதுச்­ச­பையில் நிறை­வேற்­றப்­பட்ட சில மிலே­னிய வருட குறிக்­கோள்­களின் போது தாய்ப்­பா­லூட்­ட­லைப்­பற்றி கவனம் செலுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. அதன் பிர­காரம் உலகின் பல்­வேறு வல­யங்கள் மற்றும் பல்­வேறு கண்­டங்­களைச் சேர்ந்த 192 நாடுகள் பங்­கு­பற்­றி­யி­ருந்­தன. அதன் 2015ஆம் ஆண்­ட­ளவில் தாய்ப்­பா­லூட்டும் வீதம் குறிப்­பி­டத்­தக்­க­ளவு அதி­க­ரிக்­கப்­பட வேண்­டு­மென தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்டது. மேலும் சந்­தை­களில் விற்கும் பால்­மாக்­களை குழந்­தை­க­ளுக்கு பருக்­கு­வ­தா­னது விஷம் கொடுப்­ப­தற்கு நிக­ரா­கு­மென மருத்­து­வர்கள் பகி­ரங்­க­மாக கருத்­து­வெ­ளி­யிட்­டி­ருக்­கின்­றனர். பொது­வாக போதிய நோய் எதிர்ப்புச் சக்­தி­யின்­மையே குழந்­தைகள் பிறந்­த­வுடன் இறப்­ப­தற்குக் கார­ண­மாக அமை­கின்­றது. அதன் அடிப்­ப­டையில் மேற்கு மற்றும் மத்­திய ஆபி­ரிக்­காவில் 35 வீத­மாக அந்­நி­லைமை பதி­வு­செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது. கிழக்­கா­சியா மற்றும் பசுபிக்கில் 41 வீத­மா­கவும் லத்தீன் அமெ­ரிக்கா மற்றும் கரீ­பி­யனில் 49 வீத­மா­கவும் அபி­வி­ருத்­தி­ய­டைந்த நாடு­களில் 53 வீத­மா­கவும் இந்­நி­லைமை பதி­வா­கின்­றது.

தாய்ப்­பா­லுட்­டு­வ­தினால் தாய்க்கும் சேய்க் கும் கிடைக்கும் நன்­மை­களும் பலா­ப­லன்­களும் அதி­க­மாகும். குழந்­தையின் நோய்­எ­திர்ப்­புச்­சக்தி அதி­க­ரிப்­ப­துடன் அடிக்­கடி நோய்­நி­லை­மை­க­ளுக்­குள்­ளாகும் நிலையும் குறை­வ­டையும். குழந்­தையின் மூளை­வ­ளர்ச்­சியில் தாய்ப் பால் அதீத தாக்­கத்தை செலுத்­து­வ­துடன் அதன் சுய திற­மை­களை வெளிக்­கொ­ணர்­வதில் குறிப்­பிட்­ட­ளவு பங்­க­ளிப்பைச் செலுத்­து­கின்­ற­மையை மறுக்க இய­லாது. சந்­தை­களில் விற்­பனை செய்­யப்­படும் பால்­மாக்­களில் DHA போன்று மூலக்­கூ­றுகள் இருக்­கின்­றன என்­றெல்லாம் பிர­சா­ரங்கள் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்­டாலும் அவை எவ்­வி­தத்­திலும் தாய்ப்­பா­லுக்கு நிக­ரா­காது. தாய்ப்­பாலில் அடங்­கி­யுள்ள லெக்டோஸ் எனும் போச­னைப்­பதா­ர்த்தம் புரதச் சத்­து­டை­யது. அத­னுடன் ஏனைய செயற்கை இர­சா­யன மூலப்­பொ­ருள்­க­ளி­லான பால்­மாக்கள் போட்­டிப்­போட முடி­யாது. ஆனால் ஒரு சிலர் விலங்­கு­களின் சேர்­மா­னங்­க­ளுடன் தயா­ரிக்­கப்­பட்ட பால்­மாக்­களை உப­யோ­கிக்கும் போது முற்­றிலும் முரணான செயற்­பா­டா­கவே அ­மை­கின்­ற­மையை பார்க்­கக்­ கூ­டிய­தா­க­வுள்­ளது. சந்­தை­களில் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்ள (formula) மூலப்­பொ­ருட்கள் அடங்­கிய பால்­மாக்­களை இன்று அதிகம் பிறந்த குழந்­தை­க­ளுக்கு பயன்­ப­டுத்­து­வதை காணலாம். இதனால் குழந்­தைகள் பல்­வேறு நோய் ­நிலை­மை­க­ளுக்கு குறிப்­பாக இத­யக்­கோ­ளா­று­க­ளுக்கு ஆளா­க­வேண்­டிய சூழ்­நிலை உரு­வாகும்.

பால்மா பருக்­கப்­பட்டு வளரும் குழந்­தை­க­ளையும் தாய்ப்பால் அருந்தும் குழந்­தை­க­ளையும் வைத்­துப்­பார்க்கும் போது வெளிப்­ப­டை­யான வித்­தி­யா­சங்­களை அவ­தா­னிக்­கலாம். அவர்களில் உட­ல­ளவில் பெருத்­த­வர்களாகவும் காணப்­படுகின்றனர். சில குழந்­தைகள் மந்­த­போ­ச­னை­யுடன் வளரும். அவற்றின் கல்வி கற்கும் திறன்கள் என்­பவை சற்று பின்­ன­டைவை எதிர்­நோக்­கியே காணப்­படும். பிரச்­சி­னை­களை சந்­தித்தல், அவற்­றுக்குத் தீர்வு காணல், மன ரீதி­யாக தளர்­வ­டைதல் என்­பன இக்­கு­ழந்­தைகள் எதிர்­நோக்கும் பிரச்­சி­னை­க­ளாக காணப்­ப­டு­கின்­றன. “எண்­டரே பெக்டர்ஸ்" என்ற மாநா­டா­னது 1961 ஆம் ஆண்டு மற்றும் 2003 ஆம் ஆண்­டு­களில் இடம்­பெற்ற போது பால்மா வகை­க­ளினால் ஏற்­பட்ட சிசு மரணம் தொடர்­பான அறிக்­கையை வெளி­யிட்­டி­ருந்­தது. இத­ன­டிப்­ப­டையில் பெல்­ஜியம், நியூஸி­லாந்து, லண்டன், கனடா போன்ற நாடு­களின் பால்மா வகை­களை உற்­பத்­தி­செய்யும் நிறு­வ­னங்­களை முற்­று­கை­யிட்­டி­ருந்­தமை குறிப்­பி­டத்­தக்க விட­ய­மாகும். உதா­ர­ண­மாக 2008 ஆம் ஆண்டு "பெபா-1” என்ற உற்­பத்­திகள் சிசு வளர்ச்­சிக்கு பாத­க­மாக விளங்­கி­ய­மையால் அதனை சோத­னையிட்­டது. அதன்­போது கெப்ரிக் சல்பேட் என்ற இர­சாயனம் கலக்­கப்­பட்­டி­ருந்­த­மையால் அந்­நி­று­வனம் முற்­று­கை­யி­டப்­பட்­டது. மேலும் அதேபோல் கன­டாவில் காணப்­படும் ஒரு பிரபல நிறு­வனம் தனது உற்­பத்தி பொரு­ளான பால்­மாவை குழந்­தையின் வளர்ச்­சிக்கு பாத­க­மான மூலக்­கூறு­களை சேர்த்தி­ருந்­த­மையால் சர்­வதேச சுகா­தார அமைப்­பினால் எச்­ச­ரிக்­கைக்­குள்­ளா­கி­யி­ருந்­தது.

குழந்­தை­களை பிர­ச­வித்து வேலைக்­குச்­செல்லும் அரச துறையில் பணி­பு­ரியும் பெண்­க­ளுக்கு தாய்ப்­பா­லூட்­ட­லுக்­காக விசேட சலு­கைகள் வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளன. பிர­ச­வத்தின் பின்னர் 84 நாட்­கள் சம்­ப­ளத்­து­ட­னான விடு­முறை வழங்­கப்­ப­டு­கி­றது. வேலையின் போது வாரத்தில் ஒரு நாளும் தினமும் அரை மணித்­தி­யா­லமும் விடு­மு­றை­யாக வழங்­கப்­ப­டு­கின்­றது. இவ்­வா­றான நல­னோம்பு வழி­மு­றைகள் குழந்­தை­யி­னதும் தாயி­னதும் ஆரோக்­கி­யத்­துக்­காக அர­சினால் ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளன. எனவே ஆரோக்­கி­ய­மான எதிர்­கால சமூ­கத்­துக்கு பய­னு­டைய செயல்­திறன் மிக்க பிர­ஜை­களை நாட்­டுக்கு அளிப்­பதை நோக்­காக கொண்டு இளம் தாய்­மார்கள் செயற்­பட வேண்டும். கட்­டா­ய­மாக பால்மா உப­யோ­கத்தை கூடிய மட்டும் தவிர்த்து தாய்ப்­பாலை பருக்க வேண்டும். தாய்ப்­பாலை சேமித்து வைப்­ப­தற்கு சந்­தையில் புதிய உத்­தி­க­ளுடன் கூடிய உப­க­ர­ணங்கள் விற்­பனை செய்­யப்­ப­டு­கின்­றன. அவற்றை கொள்­வ­னவு செய்து தாய்ப்­பாலை குளிர்­சா­த­னப்­பெட்­டி­யி­லிட்டு உப­யோ­கப்­ப­டுத்­தலாம். மார்­ப­கங்­களை அடிக்­கடி கழுவுவதை தவிர்க்க வேண்டுமெனவும் வைத்திய நிபுணர்கள் ஆலோசனை வழங் குகின்றனர். இதனால் மார்­ப­கங்கள் பாதிப்­புக்­குள்­ளா­வ­தற்­கான சாத்­தி­யப்­பா­டுகள் அதிகமாகும். கைகளை மாத்­திரம் நன்­றாக கழு­வினால் போது­மா­னது. இரவில் குழந்­தைக்கு பால் கொடுப்­பது சிறந்­தது. அப்­போது குழந்தை வளர்ச்­சியில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வளர்ச்சி ஓமோன்கள் சுரக்கும். எனவே பால் மாவைக் ­கொ­டுத்து குழந்­தையின் வளர்ச்­சியை சீர்­கு­லைக்­காமல், தாய்ப்­பாலை கொடுத்து ஆரோக்­கிய பிரஜைகளை நாட்டுக்களிக்க வேண்டும்.

virakesari.lk 04 08 2014