புதிய அரசியல் சாசனத்திற்கான சரித்திர பயணம் 1

08 02 2017

புதிய அரசியல் சாசனத்திற்கான சரித்திர பயணம் 1

16 ஆம் நூற்­றாண்­டி­லி­ருந்து போர்த்­துக்­கேயர், ஒல்­லாந்தர், பிரித்­தா­னியர் போன்ற அந்­நியர் ஆட்­சிக்கு இலங்­கைத்­தீவு உட்­பட்­டி­ருந்­தது. 1802 ஆம் ஆண்டு முதல் இலங்கை முடிக்­கு­ரிய ஒரு குடி­யேற்ற நாடாக மாறி­யது. இதி­லி­ருந்து இலங்­கையின் கரை­யோரப் பிர­தே­சங்­களின் சிவில் நிர்­வாகம், நீதிப்­ப­ரி­பா­லனம், நிர்­வாக விட­யங்கள் பிரித்­தா­னிய அர­சினால் இலங்­கையில் நிய­மிக்­கப்­பட்­டி­ருந்த தேசா­தி­ப­தியால் நிறை­வேற்­றப்­பட்­டன.

அத­னைத்­தொ­டர்ந்து 1833இல் பிரித்­தா­னி­யரால் கோல்­புறுக் கமரன் சீர்­தி­ருத்தம் கொண்­டு­வ­ரப்­பட்­டது. இது நாட்டின் அர­சி­ய­ல­மைப்பு துறையில் அடித்­த­ளத்­தினை வேரூன்ற ஏது­வாக அமைந்­தது. அத­னை­ய­டுத்து 1912இல் குறு மக்­கலம் சீர்­தி­ருத்­தங்கள் 1922இல் மனிங் சீர்­தி­ருத்­தங்கள், 1924இல் மனிங் டிவன்­சயர் சீர்­தி­ருத்­தங்கள் இடம்­பெற்­றன. தொடர்ந்து 1931ஆம் ஆண்டில் டொனமூர் அர­சி­ய­ல­மைப்பு அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது.

அதற்­குப்­பின்­ன­ரான கால­கட்­டத்தில் இரண்டாம் உலக யுத்­தத்தின் முடிவில் 1944 இல் பிரித்­தா­னிய அர­சாங்கம் சோல்­பரி பிர­புவின் தலை­மையில் ஆணைக்­கு­ழுவொன்றை இலங்­கைக்கு அனுப்­பி­யது. இலங்கை அமைச்­சர்­களால் வரை­யப்­பட்ட யாப்பில் காணப்­பட்ட சிபா­ரி­சு­களை அடிப்­ப­டை­யாகக் கொண்டு 1947 ஆம் ஆண்டு சோல்­பரி யாப்பு அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது. சோல்­பரி அர­சியல் யாப்­பின்­படி இலங்­கையில் பாரா­ளு­மன்ற ஜன­நா­யக முறை அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது.

பிரித்­தா­னிய கால­னித்­துவ ஆட்­சிக்கு முற்­றுப்­புள்ளி வைப்­ப­தாகக் கொண்டு முத­லா­வது குடி­ய­ரசு யாப்­பொன்று 1972ஆம் ஆண்டு இயற்­றப்­பட்­டது. அதனைத் தொடர்ந்து 1977 ஆம் ஆண்டில் நடை­பெற்ற ஆட்சி மாற்­றத்­தினைத் தொடர்ந்து அர­சி­ய­ல­மைப்பு சீர்­தி­ருத்­தங்கள் பற்றி கலந்­து­ரை­யாடும் தீர்­மானம் அனைத்து அர­சியல் தலை­வர்­க­ளி­னாலும் முன்­வைக்­கப்­பட்­டது. முத­லா­வது குடி­ய­ரசு யாப்பின் திருத்­த­மாக அர­சாங்கம் நிறை­வேற்று அதி­காரம் கொண்ட ஜனா­தி­பதி முறைமை அறி­மு­கத்­தோடு 1978ஆம் ஆண்டு இரண்­டா­வது குடி­ய­ரசு அர­சி­ய­ல­மைப்பு முறை கொண்டு வரப்­பட்டு அதுவே இரண்­டா­வது குடி­ய­ரசு யாப்­பாக கொள்­ளப்­பட்­டது.

அடிப்­படை உரி­மைகள், நீதித்­துறை எனப் பல­வற்றை உள்­ள­டக்­கிய விரி­வான முறையில் இவ்­வ­ர­சியல் யாப்பு தற்­போது வரையில் 19 தட­வைகள் திருத்­தங்­க­ளுக்கு உட்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. குறிப்­பாக ஆறா­வது, பதின்­மூன்­றா­வது, பதி­னே­ழா­வது, பதி­னெட்­டா­வது மற்றும் பத்­தொன்­ப­தா­வது திருத்­தங்கள் அர­சியல் முக்­கி­யத்­து­வத்­தினை பெற்று நிற்­கின்­றன.

2000 ஆம் ஆண்டு அர­சி­ய­ல­மைப்பு திருத்த யோசனை பாரா­ளு­மன்றில் வரை­பாக முன்­வைக்­கப்­பட்ட போதும் பாரா­ளு­மன்றில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்­பான்­மையை பெற முடி­யாது தோல்­வியைக் கண்­டது. இந்­நி­லையில் 1972, 1978ஆகிய குடி­ய­ரசு யாப்­புக்­களில் தமிழ் மற்றும் தமிழ் பேசும் சிறு­பான்மை தேசிய இனங்கள் முற்­றாக புறக்­க­ணிக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தன.

2015 ஜன­வரி 08ஆம் திகதி நடை­பெற்ற ஆட்சி மாற்­றத்தின் பின்னர் பிர­தான அர­சியல் கட்­சி­க­ளான ஸ்ரீலங்கா சுதந்­தி­ரக்­கட்சி, ஐக்­கிய தேசியக் கட்சி ஆகி­யன ஒன்­றி­ணைந்து அமைத்த தேசிய அர­சாங்­கத்தின் ஆட்­சிக்­கா­லத்தில் இலங்கை புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பு ஒன்­றினை இயற்றும் பணிகள் அனைத்து தரப்­பி­னரின் பங்­கேற்­புடன் தற்­போது மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வரு­கின்­றன.

ஏக­ம­ன­தாக நிறை­வே­றிய பிரே­ரணை

அர­சி­ய­லமைப்புச் சபையை நிய­மிப்­ப­தற்­கான பிரே­ர­ணை­யொன்று ஜன­வரி ஒன்­பதாம் திகதி பாரா­ளு­மன்­றத்தில் சமர்ப்­பிக்­கப்­பட்­டது. குறித்த பிரே­ர­ணை­யில் இலங்­கைக்கு அர­சி­ய­ல­மைப்­பொன்றை வகுத்தல் அவ­சி­யமென இலங்கை மக்கள் மத்­தியில் பரந்­த­ளவில் இணக்­கப்­பாடு காணப்­ப­டு­கின்­றது என்­பது குறிப்­பி­டப்­பட்டு 23வாச­கங்கள் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளன. முதலாம், இரண்டாம் வாசகங்களில், இலங்­கையின் அர­சி­ய­லமைப்பு பற்­றிய மக்­களின் கருத்­துக்­க­ளையும் ஆலோ­ச­னை ­க­ளையும் பெற்று அவற்றைப் பற்றிக் கலந்­தா­ராய்ந்து அர­சி­ய­லமைப்பின் 75ஆவது உறுப்­பு­ரையின் கீழ் பாரா­ளுமன்­றத்தின் தத்­து­வங்­களைப் பிரயோ­கிப்­பதில் அதன் பரிசீலனைக்­காக அர­சி­ய­ல­மைப்பு சட்­ட­மூ­லத்தின் வரைபைத் தயா­ரிக்கும் நோக்­கத்­துக்­காக இதன் பின்னர் அர­சி­ய­ல­மைப்புச் சபை என அழைக்­கப்படும். எல்லா பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளையும் உள்­ள­டக்­கிய பாரா­ளு­மன்றக் குழு ஒன்று தாபிக்­கப்­ப­டுதல் வேண்­டு­மென இந்தச் சபை தீர்­மா­னிக்­கின்­றது. பாரா­ளு­மன்­றத்தின் சபா­நா­யகர் அர­சி­ய­லமைப்பு சபையின் தவி­சா­ள­ராக இருப்பார். அர­சி­ய­லமைப்பு சபை ஏழு பிரதித் தவி­சா­ளர்­களைக் கொண்­ட­தாக இருக்கும் என்­ப­துடன் அவர்கள் அர­சி­ய­லமைப்பு சபை­யினால் தெரிவு செய்­யப்­ப­ட­வேண்டும். சபா­நா­யகர் இல்­லாத சந்­தர்ப்­பங்­களில், சபைக்­கூட்­டங்­களின் அமர்­வுக்குத் தலைமை வகிப்­ப­தற்கு அர­சி­ய­லமைப்பு சபையின் பிரதித் தவி­சா­ளர்­க­ளுக்­கி­டையே ஒரு­வரைத் தெரிவு செய்தல் வேண்டும் எனக் கூறப்­பட்­டுள்­ளது.மிக முக்­கி­ய­மாக 5ஆவது வாச­கத்தில், அர­சி­ய­லமைப்பு சபை பின்­வரும் உப குழுக்­களைக் கொண்­டி­ருத்தல் வேண்டும்.

(அ) அர­சி­யலமைப்பு சபை­யினால் நிய­மிக்­கப்­ப­டு­கின்ற இரு­பத்­தொரு பேரை விஞ்­சாத எண்­ணிக்­கையாகக் கொண்­டதும் அவர்­களில் ஒருவர் தவி­சா­ள­ரா­கவும் கொண்­ட­தொரு வழிப்­ப­டுத்தும் குழு.வழிப்­ப­டுத்தும் குழு அர­சி­யலமைப்பு சபையின் அலு­வல்கள் மற்றும் இலங்­கையின் அர­சி­ய­லமைப்பை வரையும் பணி ஆகி­ய­வற்­றுக்­கான பொறுப்­புக்­களை கொண்­டி­ருத்தல் வேண்டும்.

(ஆ) அர­சி­ய­லமைப்பு சபை­யினால் நிய­மிக்­கப்­ப­டக்­கூ­டிய அர­சி­ய­லமைப்பு சபையின் உறுப்­பி­னர்களைக் கொண்ட அத்தகைய ஏனைய உப­கு­ழுக்கள்.ஆயின், ஒவ்­வொரு உப குழுவும் பதி­னொரு பேரை விஞ்­சா­த­வாறு உறுப்­பி­னர்கள் இருத்தல் வேண்டும். ஒவ்­வொரு உப குழு­வி­னதும் தவி­சாளர் வழிப்­ப­டுத்தும் குழு­வினால் நிய­மிக்­கப்­ப­டுதல் வேண்டும் எனக் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.அதே­நேரம் குறித்த தீர்­மா­னத்தில் அர­சி­ய­ல­மைப்பு வரைபு நிறை­வேற்­றப்­படும் முறைமை மற்றும் உரு­வாக்­கப்­பட்ட குழுக்கள் கலைக்­கப்­ப­டுதல் தொடர்­பிலும் 20ஆம் 21ஆம் 22ஆம் 23ஆம் வாச­க­ங்­களில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

20 ஆவது வாச­கத்தில், அர­சி­ய­லமைப்பு சபை­யினால் சாதா­ரண பெரும்­பான்­மை­யினால் மாத்­திரம் அர­சி­ய­லமைப்பு சட்­ட­மூ­லத்தில் உள்ள பிரே­ர­ணைகள் அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­ப­டு­மி­டத்து.பிரே­ர­ணைகள் பாரா­ளு­மன்­றத்தில் சமர்ப்­பிக்­கப்­படல் வேண்­டு­மென்­ப­துடன் அறிக்­கை­யையும் அர­சி­யலமைப்பு சட்­ட­மூ­லத்­தையும் ஒரு மாதத்­திற்குள் சமுக­ம­ளிக்­காத உறுப்­பி­னர்­க­ளையும் உள்­ள­டக்­கி­ய­தாக முழுப் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­களின் எண்­ணிக்­கையில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்­பான்­மையால் அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­ப­டு­மி­டத்து. அர­சி­ய­லமைப்பு சட்­ட­மூலம் அமை­ச்சரவைக்கு சமர்ப்­பிக்­கப்­படல் வேண்­டு­மென்­ப­துடன் இதற்குப் பின்னர் இதன் 21 ஆவது பிரிவின் ஏற்­பா­டுகள் ஏற்­பு­டை­ய­தாகும் என்­ப­துடன் அர­சி­யலமைப்பு சபை மற்றும் பிரே­ர ணையை முன்­வைத்த குழு கலைந்­த­தாக கரு­துதல் வேண்டும்.

21 ஆவது வாச­கத்தில், அர­சி­ய­ல­மைப்புச் சபை அர­சி­ய­ல­மைப்பு வரைபு பற்­றிய தீர்­மா­னத்தை மூன்­றில்­இ­ரண்டு பெரும்­பான்­மை­யினால் அங்­கீ­க­ரிக்­கு­மி­டத்து அறிக்­கை மற்­றும்­அ­ர­சி­ய­ல­மைப்பு வரைவும் வழிப்­ப­டுத்தும் குழு­வினால் அமைச்­ச­ரவைக்குச் சமர்ப்­பிக்­கப்­ப­டுதல் வேண்டும் என்­ப­துடன் இந்த தீர்­மா­னத்தில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்ள அர­சி­ய­லமைப்பு சபையும் உப குழுக்­களும் கலைக்­கப்­பட்­ட­தாகக் கரு­தப்­படல் வேண்டும்.

22ஆவது வாச­கத்தில், அர­சி­ய­ல­மைப்புச் சபை மற்றும் 5ஆம் வாச­கத்தில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்ள உப­கு­ழுக்கள் மற்றும் இந்த தீர்­மா­னத்­துக்கு அமை­வாக நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்ள பணி­யாளர் மற்றும் ஆலோ­ச­கர்­க­ளுக்­கான செல­வி­னங்கள் திரட்டு நிதி­யத்தில் இருந்து மேற்­கொள்­ளப்­ப­டுதல் வேண்டும் என்­ப­துடன் அர­சி­ய­லமைப்பி 150ஆவது உறுப்­பு­ரையின் பிர­காரம் அவ்­வி­டயம் தொடர்பில் பொருத்­த­மான நட­வ­டிக்­கைகளைப் பாரா­ளு­மன்றம் மேற்­கொள்ளுதல் வேண்டும்.

இறு­தி­யாக 23ஆவது வாச­கத்தில், சந்­தே­கங்­களைத் தவிர்ப்­ப­தற்­காக, சமூ­க­ம­ளிக்­காத உறுப்­பி­னர்கள் உட்­பட பாரா­ளு­மன்­றத்தின் மொத்த உறுப்­பி­னர்­களின் மூன்றிரண்டு பெரும்­பான்­மை­யினால் பாரா­ளு­மன்­றத்தில் நிறை­வேற்­றப்­பட்ட, பின்னர் அர­சி­ய­லமை­ப்பின் 83ஆவது உறுப்­பு­ரையில் தேவை­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­வாறு மக்கள் தீர்ப்­பொன்றின் போது மக்­க­ளினால் அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­ப­டு­மி­டத்து மாத்­திரம் அர­சி­ய­ல­மைப்பு சட்ட மூலம் சட்­ட­மாக்­கப்­ப­டுதல் வேண்­டு­மென குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.
இப்­பி­ரே­ர­ணை­யா­னது மார்ச் மாதம் 09ஆம் திகதி வாக்­கெ­டுப்­பின்றி பாரா­ளு­மன்­றத்தில் நிறை­வேற்­றப்­பட்­டது.

வழி­ந­டத்தும் குழு

அத­னை­ய­டுத்து அர­சி­ய­ல­மைப்பு சபையை நிய­மிப்­ப­தற்­கான கட்­ட­மைப்பு தீர்­மா­னத்தின் 05 (அ) பிரிவில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ள­வாறு அர­சி­ய­ல­மைப்பு சபையின் முத­லா­வது அமர்வு 2016 ஏப்ரல் 05 ஆம் திகதி நடை­பெற்­ற­போது அர­சி­ய­ல­மைப்புச் சபையின் வழிப்­ப­டுத்தும் குழு­வுக்­கான 21 அங்­கத்­த­வர்­களும் நிய­மிக்­கப்­பட்­டனர். வழிப்­ப­டுத்தும் குழு­வுக்கு தலை­வ­ராக பிர­தமர் ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்க நிய­மிக்­கப்­பட்டார். அமைச்­சர்­க­ளான லக் ஷ்மன் கிரி­யெல்ல, நிமல் சிறி­பால டி சில்வா, ரவூப் ஹக்கீம்,கலா­நிதி.விஜே­தாஸ ராஜ­பக் ஷ, ஏ.டீ.சுசில் பிரே­ம­ஜ­யந்த, ரிஷாட் பதி­யுதீன், பாட்­டலி சம்­பிக ரண­வக்க, டி.எம். சுவா­மி­நாதன், மனோ கணேசன், மலிக் சம­ர­விக்­ரம, இரா­ஜாங்க அமைச்சர் டிலான் பெரேரா, ஆகி­யோரும் எதிர்க்­கட்­சித்­த­லைவர் இரா­ஜ­வ­ரோ­தயம் சம்­பந்தன், ஜே.வி.பி.தலைவர் அநுரகுமார திஸா­நா­யக்க, பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளான தினேஷ் குண­வர்­தன, கலா­நிதி ஜயம்­பதி விக்­ர­ம­ரத்ன, எம்.ஏ. சுமந்­திரன், டாக்டர் திரு­மதி துஸிதா விஜே­மான்ன, பிமல் ரத்­நா­யக்க, பிர­சன்ன ரண­துங்க, டக்ளஸ் தேவா­னந்தா ஆகி­யோரும் நிய­மிக்­கப்­பட்­டனர்.

வழி­ந­டத்தல் குழுவின் அடிப்­படை குறிப்­புக்கள்

சிலோன் அர­சி­ய­ல­மைப்பு ஆணைக்­குழு ஆணை (1946 சோல்­பரி அர­சி­யல்­யாப்பு), 1972 இல் இயற்­றப்­பட்ட முத­லா­வது குடி­ய­ரசு யாப்பு, 1978ஆம் ஆண்டில் இயற்­றப்­பட்ட இரண்­டா­வது குடி­ய­ரசு யாப்பு, 2000 ஆம் ஆண்டின் அர­சி­ய­ல­மைப்பு வரைபு, புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்­பினை அடிப்­படை ரீதியில் வடி­வ­மைக்க அனைத்து கட்சி பிர­தி­நி­தித்­துவ குழுவின் பிரே­ர­ணைகள் ஆகி­ய­வற்றை அடிப்­படை குறிப்பு பொரு­ளாக வழி­ந­டத்தல் குழு எடுத்­துள்­ள­தோடு அடிப்­படை உரி­மைகள் மீதான புதிய அத்­தி­யா­யங்கள் தொடர்­பான குழு அறிக்கை, மற்றும் மக்கள் கருத்­துக்­களை அடிப்­ப­டை­யாகக் கொண்டு பொது பிர­தி­நி­தித்­துவ குழு அறிக்கை ஆகி­யவை தொடர்­பா­கவும் ஆழ­மான கவனம் செலுத்­து­கின்­றது.

நேர­டி­யாக கையாளப்படும் விட­யங்கள்

புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பின் கணி­ச­மான பல்­வேறு அம்­சங்­களில், சிறந்த ஆய்­வு­களை மேற்­கொள்ளல், திருத்­தங்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்­றினை பரி­சீ­லித்து திருத்­தி­ய­மைத்தல், அர­சி­ய­ல­மைப்பு பிரே­ரணை வரைபு செய்தல் ஆகிய பணி­களை வழி­ந­டத்தும் குழு மேற்­கொள்­கின்­றது. தற்­போ­தய அர­சியல் யாப்பின் முத­லா­வது மற்றும் இரண்­டா­வது அத்­தி­யாயம் தொடர்பில் கலந்­து­ரை­யாடல், நாட்டின் தன்மை, இறை­யாண்மை, மதம், அர­சாங்­கத்தின் கட்­ட­மைப்பு, தேர்தல் சீர்­தி­ருத்­தங்கள், அதி­காரப் பகிர்­வுக்­கான கோட்­பா­டுகள், காணி ஆகிய தலைப்­புக்­களின் கீழான கலந்­து­ரை­யா­டல்­களை மேற்­கொண்டு தீர்­மானம் மேற்­கொள்­வ­தென வழிப்­ப­டுத்தல் குழு­வி­னரால் தன்­ன­கத்தே தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.
தொடரும்... virakesari 23 12 2016