வாக்குறுதிகளை தந்துவிட்டு நிறைவேறற்ற அரசு தவறியதால் தமிழர்கள் ஏமாத்தம்

16 09 2016

வாக்குறுதிகளை தந்துவிட்டு நிறைவேறற்ற அரசு தவறியதால் தமிழர்கள் ஏமாத்தம் part 1

virakesari.lk 04 09 2019