அமிர்தலிங்கம் வாழ்க்கை வரலாறு - 2

22 04 2015 

அமிர்தலிங்கம் வாழ்க்கை வரலாறு 2

அப்பாப்பிள்ளை அமிர்தலிங்கம் (Appapillai Amirthalingam, ஆகஸ்ட் 26, 1927 - ஜூலை 13, 1989) இலங்கையின் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் இலங்கைதொடர் பாராளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமாவார். தொடர்.........

.....

                 from amirthalingam.com