யாருக்கு அளித்த அங்கீகாரம்

11 08 2020

யாருக்கு  அளித்த அங்கீகாரம்

கார்வண்ணன்.
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்குள் சம்பந்தன், சுமந்திரன் ஆகியோர் புலி நீக்க அரசியலை முன்னெடுத்தனர் .
 
..

 

 . Veerakesari.lk 11 06 2020